1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), adresi Mecidiye Mah. Taşbasamak Sk. No: 34 İç Kapı No: 23 Beşiktaş/İstanbul olan Nazlım Naz Arslan (“MIDSOLE”) ile 4. maddede bilgileri belirtilen ve her siparişin tarafına göre değişecek olan Alıcı arasında, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullarda elektronik ortamda akdedilmiştir.

 • TANIMLAR

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında, aşağıda yer alan terimler, karşısındaki anlamları ifade edecektir.

Alıcı                : Bir malı veya hizmeti, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen gerçek veya tüzel kişi

Bakanlık        : Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı

Hizmet            : Bir ücret ya da menfaat karşılığı yapılan veya yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü iş

Kanun                        : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yönetmelik    : Mesafeli Satış Yönetmeliği

Platform        : MIDSOLE’ya ait www.shop.midsolemag.com internet sitesi

Satıcı              : MIDSOLE

Sözleşme        : MIDSOLE ile bilgileri 4. maddede belirtilen Alıcı arasında gerçekleştirilen işbu Sözleşme

Taraflar         : MIDSOLE ve Alıcı

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, gerçek veya tüzel kişi Alıcı’nın, MIDSOLE’a ait İnternet Platformu üzerinden satışa sunulan mal ve hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik ortamda verdiği siparişe, alacağı mala ve hizmete ilişkin, ilgili mevzuata uygun bir şekilde Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 • ALICI BİLGİLERİ

Alıcı Adı Soyadı                    : […]

Teslimat Adresi                    : […]

Telefon                                   : […]

E-posta/Kullanıcı Adı          : […]

 • FATURA BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ticari Unvan  : […]

Vergi Dairesi ve Numarası  : […]

Adres                                     : […]

Telefon                                  : […]

E-posta / Kullanıcı Adı        : […]

Fatura Teslim                       : Fatura, siparişin tamamlanmasının ardından elektronik ortamda oluşacak olan e-arşiv faturası şeklinde, alıcının siparişi sırasında vermiş olduğu e-mail adresine gönderilecektir.

 • SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN BİLGİLERİ

Platform üzerinden listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler aksine bir güncelleme yapılmadığı takdirde geçerliliğini koruyacaktır. Süreli olarak ilan edilen ürün fiyatları ise, ilgili sürenin sonuna kadar geçerli olacaktır.

 • GENEL HÜKÜMLER
 •  Alıcı, MIDSOLE tarafından Platform üzerinden satışı yapılan mal ve hizmete ilişkin ürün bilgilerini tam olarak okuduğunu; ürünün temel niteliklerine, fiyatına, ödeme şekline ve teslimatına ilişkin bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortam üzerinden gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile (Alıcı’nın teslimat için belirttiği adrese göre değişecektir) Alıcı’nın belirttiği adrese, kişiye veya kuruma teslim edilecektir. Bu süre içerisinde ürünlerin teslim edilememesi halinde Alıcı’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.
 • Alıcı’nın, teslim edilecek ürünleri teslim almaması veya geç teslim alması durumunda meydana gelebilecek hiçbir zarardan MIDSOLE hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • MIDSOLE, Alıcı tarafından satın alınan ürünleri mevzuata uygun bir şekilde, eksiksiz olarak teslim etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. MIDSOLE tarafından eksiksiz bir şekilde anlaşmalı taşımacıya teslim edilmesinden sonra, ürünlerin başına gelecek hiçbir kusurdan sorumlu değildir.
 • Alıcı, elektronik ortam üzerinden satın alım işlemi gerçekleştirdiği sırada, işbu Sözleşme hükümlerini okuduğunu, bildiğini ve kabul ettiğini; ürün bedeline ilişkin kendisi veya kullandığı banka/finans kuruluşunun hatası nedeniyle temin edilememe sorunu yaşandığında, MIDSOLE’nın ürün teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul etmektedir.
 • Herhangi bir sebeple, banka/finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka/finans kuruluşu tarafından MIDSOLE’a yapılan ödemelere ilişkin, Alıcı, MIDSOLE’un hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Sözleşme’ye konu ürünlerin Alıcı veya belirttiği kişi tarafından teslim alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının haksız kullanımı sonucunda ürün bedelleri banka/finans kuruluşu tarafından MIDSOLE’a ödenmezse, Alıcı Sözleşme’ye konu ürünleri 3 gün içerisinde nakliye giderleri kendisine ait olmak kaydıyla MIDSOLE’a iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Sözleşme’ye konu ürünleri teslim almadan önce muayene edecek, ezik, kırık, yırtık ambalajlı vb. ayıplı ürünleri teslim almayacaktır. Ürünlerin teslim alınması halinde Alıcı, ürünlerin tam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Teslim alınmasından sonra tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılacaksa, ürünler teslim alındığı gibi sağlam, hasarsız ve kullanılmamış şekilde olmalıdır ve fatura ile iade edilmelidir.
 • MIDSOLE’nın açıkça teslimata ilişkin ücretlerin kendisine ait olduğunu belirtmediği durumlarda, teslimat ücreti Alıcı’ya ait olacaktır.
 • Sözleşme’ye konu ürünlerin teslimatının imkânsızlaştığı durumlarda, MIDSOLE bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde durumu Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda MIDSOLE bir bedel tahsil etmişse, 14 gün içerisinde Alıcı’ya iade edecektir. Banka/finans kuruluşu aracılığıyla yapılan ödemelerin iadesinde MIDSOLE, ilgili banka/finans kuruluşuna yapacağı iade işleminden sorumludur. Banka/finans kuruluşlarının Alıcı’nın hesabına söz konusu bedeli aktarma süresi hiçbir koşulda MIDSOLE’nın sorumluluğunda değildir.
 • CAYMA HAKKI
 • Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin satın aldığı ürünü, teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilecektir.
 • Cayma hakkı bildirimi için Platform’da yer alan iletişim adresi kullanılacaktır.
 • Cayma hakkının kullanılabilmesi için süresi içerisinde ilgili adrese bildirimde bulunulması gerekmektedir.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde Alıcı, hakkını kullandıktan sonraki 10 (on) gün içerisinde MIDSOLE anlaşmalı kargo şirketi ile ürünleri geri gönderecektir. Cayma hakkı kullanılırken geri gönderilen ürünlerin, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde gönderilmesi, etiketlerinin hasar görmemiş olması ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
 • Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde MIDSOLE, ürün bedelini Alıcı’ya iade edecektir. İade edilecek bedeller, Alıcı’nın ödeme şekline paralel bir şekilde aynı usul ile iade edilecektir. Alıcı cayma hakkını kullanırsa elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte MIDSOLE’a geri gönderir.
 • Tesliminden sonra, ambalajı, bandı, paketi açılmış vb. koruyucu güvenlik önemleri eksik olan ve sağlık açısından uygun olmayan ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılamayacaktır.
 • İşbu Sözleşme hükümleri ile düzenleme altına alınmayan durumlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Satış Yönetmeliği uygulama alanı bulacaktır.
 • SAİR HÜKÜMLER
 • İşbu Sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 • İşbu Sözleşme hükümleri, mümkün olduğu ölçüde, ilgili mevzuata göre geçerli ve yürürlükte olacak şekilde yorumlanacaktır. Fakat Sözleşme’nin bir hükmü yürürlükteki mevzuat uyarınca yasaklandığı veya geçersiz sayıldığı takdirde, sadece bu hüküm söz konusu yasaklama veya geçersizlik oranında yürürlükten kalkacak ve bu durum, o hükmün kalan kısmının ya da bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • Alıcının, satın alma işlemini yapması ile işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuduğunu ve Sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiğini beyan ve kabul etmiş sayılır. Böylelikle, Platform’dan satın alım işlemi gerçekleştirildiğinde Sözleşme karşılıklı olarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş olacaktır.
 • Taraflar, MIDSOLE’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 • MIDSOLE, Alıcı ile Alıcı’nın kayıt olurken bildirdiği e-posta adresi ve telefon numarası üzerinden iletişime geçecektir. Bu nedenle Alıcı, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
NAZLIM NAZ ARSLANALICI ADI SOYADI